Ako nainštalovať plašič do automobilu AOdHa tichý či počuteľný

V tomto texte nájdete návod na pripojenie plašiče hlodavcov do áut a iných mobilných prostriedkov s palubným napätím 12VDC.

AOdHa máme v počuteľnom, aj nečujnom variante. Funkciu prístroja indikuje LED kontrolka, ktorá počas činnosti prístroja svieti, po naštartovaní motora zhasne.

Montáž a zapojenie plašiča

Optimálne miesto, spôsob upevnenia a miesto pripojenia napájania sú v každom vozidle odlišné, preto odporúčame vykonanie montáže odborným servisom.

Ak sa do inštalácie pustíte sami, je nutné dodržať nasledujúce pokyny:
 • Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte návod. Prevádzka je povolená len v zhode s návodom na obsluhu.
 • Pri používaní elektrických prístrojov je vždy potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v danej krajine. Zníži sa tým riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom a zranenia osôb. Vždy sa presvedčte, či napätie akumulátora zodpovedá 12VDC. Chráňte káble pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhku. Ak vnikne do prístroja voda, hrozí jeho poškodenie.
 • Prístroj nesmie byť umiestnený tak, aby obmedzoval či bránil vykonávaniu pravidelnej kontroly a údržby automobilu. Musí byť umiestnený tak, aby elektroakustický menič, vystupujúci na jednej strane z krabičky, smeroval do ochraňovaného priestoru, a aby nebol zakrytý akýmkoľvek iným predmetom, brániacim šíreniu zvuku/ultrazvuku do chráneného priestoru.
 • Musí sa zamedziť priamemu kontaktu s olejmi a tukmi a vystaveniu prístroja striekajúcej vode (napríklad dažďu). Ochranu igelitovým sáčkom nemožno odporučiť, znižuje sa tým účinnosť prístroja. V prípade jeho znečistenia prístroj vždy očistíme.
 • Prístroj je možné uchytiť pomocou priložených sťahovacích pások k inému, dostatočne pevnému predmetu. Prístroj neupevňujeme k trasúcim sa predmetom, ani k predmetom zahrievajúcim sa na teplotu cez 80°C. Dvojpramenný prívodný káblik je vhodné skrátiť a zabezpečiť pred voľným pohybom, inak hrozí jeho zachytenie pohyblivými časťami motora.
 • Keďže má prístroj nepatrnú spotrebu (10 mA v pokoji a 15 mA pri činnosti) a je vybavený poistkou, možno ho pripojiť za ktorúkoľvek poistku alebo priamo na svorky akumulátora.
 • Prístroj nesmie byť pripojený do miesta, kde nie je po opustení vozidla žiadne napájacie napätie, a ani pred napäťový regulátor automobilu, alebo priamo na výstup z alternátora či dynama. Rušivé napäťové impulzy z nich môžu spôsobiť poškodenie prístroja.
 • Pred vlastným pripojením prístroja k napájaniu vozidla je nutné preveriť, či je pri vypnutom motore napätie v rozmedzí 10 až 13,2 VDC, a pri bežiacom motore v rozpätí 13,2 až 17 VDC. Ak tomu nie je tak, prístroj nepripájajte a problém konzultujte s výrobcom prístroja.
 • Vodič červenej farby pripojíte na kladný pól, čierny na záporný pól napájania.

Uvedenie do prevádzky

 • Ihneď po pripojení prístroja k napájaciemu napätiu začne prístroj pracovať. Je vhodné vykonať jeho kontrolu, či pri vypnutom motore prístroj pracuje a či je pri naštartovanom motore vypnutý.
 • Ak je vo vozidle inštalovaný alarm, je vhodné skontrolovať, či nemôže byť iniciovaný vydávaným ultrazvukom. Ak áno (čo sa však deje len vo výnimočných prípadoch), je potrebné tento problém konzultovať s výrobcom prístroja.

Údržba prístroja

Prístroj je bezúdržbový. Odporúča sa občasná kontrola funkcie a stavu upevnenia. Pri odstavení vozidla z prevádzky na dobu dlhšiu ako 1 alebo 2 mesiace je potrebné akumulátor vozidla najmenej po 14 dňoch kontrolovať, prípadne dobiť. V prípade skladovania možno prístroj uchovávať v ľubovoľnej polohe. Teplota okolitého priestoru by sa mala pohybovať v rozmedzí od - 40°C do + 60°C, relatívna vlhkosť by mala byť maximálne 80 %. Opravy je možné vykonať iba u výrobcu alebo vo výrobcom autorizovaných opravovniach.

Likvidácia prístroja

S výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domácim odpadom, ale ako s elektroodpadom, a to podľa príslušných nariadení danej krajiny. Odovzdajte ho do na príslušné zberné miesto, aby bol náležite spracovaný. Prístroj neobsahuje žiadne toxické diely.