Ako nainštalovať plašič do automobilu AOdHa tichý či počuteľný

V tomto texte nájdete návod na pripojenie plašič kún a iných hlodavcov, ktoré sú vhodné do automobilov a iných mobilných prostriedkov s palubným napätím 12VDC. 

AOdHa počuteľný vydáva zvuky počuteľné, u AOdHa tichý sú zvuky ľuďmi nepočuteľné, alebo iba veľmi slabo. Funkciu prístroja indikuje LED kontrolka, počas činnosti prístroja svieti, po naštartovaní motora zhasne.

Montáž a zapojenie plašiča kún, hlodavcov a zveri

Najčastejšie sa prístroj umiestňuje do motorového priestoru. Optimálne miesto, spôsob upevnenia a miesto pripojenie napájania sú v každom vozidle odlišné, preto odporúčame vykonanie montáže odborným servisom.

Ak sa do inštalácie pustíte sami, je nutné dodržať nasledujúce pokyny:
 • Pred prvým použitím dôkladne preštudujte návod. Prevádzka je dovolená len v zhode s návodom na obsluhu.
 • Elektrická bezpečnosť: Pri používaní elektrických prístrojov je vždy potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v danej krajine. Zníži sa tým riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom a zranenia osôb. Vždy sa presvedčte, či napätie akumulátora zodpovedá 12VDC. Chráňte káble pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhku. Ak vnikne do prístroja voda, hrozí jeho poškodenie.
 • Prístroj nesmie byť umiestnený tak, aby obmedzoval či bránil vykonávania pravidelnej kontroly a údržby automobilu. Musí byť umiestnený tak, aby elektroakustistický menič, vystupujúci na jednej strane z krabičky, smeroval do ochraňovaného priestoru, a aby nebol zakrytý akýmkoľvek iným predmetom, brániacim šírenie zvuku / ultrazvuku do chráneného priestoru.
 • Musí sa zamedziť priamemu kontaktu s olejmi a tukmi, a zamedziť vystavenie striekajúcej vode (napr. Pri jazde dažďa atp.). Ochranu igelitovým sáčkom nemožno odporučiť, znižuje sa tým účinnosť. V prípade jeho znečistenia prístroj očistíme. 
 • Prístroj je možné uchytiť pomocou priložených sťahovacích pások k inému, dostatočne pevnému predmetu. Prístroj neuchycujeme k trasúcimi sa predmetu, ani k predmetu zahřívajícímu sa na teplotu cez 80 ° C. Dvojpramenné prívodný káblik je vhodné skrátiť a zabezpečiť pred voľným pohybom, hrozí jeho zachytenie pohyblivými časťami motora.
 • Keďže má prístroj nepatrnú spotrebu (10 mA v kľude a 15 mA pri činnosti) a je vybavený svoju poistkou (rýchla, 100 mA), možno ho pripojiť za ktorúkoľvek poistku alebo priamo na svorky akumulátora.
 • Prístroj nesmie byť pripojený do miesta, kde nie je po opustení vozidla žiadne napájacie napätie, a ani pred napäťový regulátor automobilu, alebo priamo na výstup z alternátora či dynama. Rušivé napäťové impulzy z nich môžu spôsobiť poškodenie prístroja.
 • Pred vlastným pripojením prístroja k napájaniu vozidla je nutné preveriť, či je pri vypnutom motore napätia v medziach 10 až 13,2 VDC, a pri bežiacom motore v medziach 13,2 až 17 VDC. Ak nie je tomu tak, prístroj nepripájajte, problém konzultujte s výrobcom prístroja.
 • Vodič červenej farby pripojíte na kladný pól, čierny na záporný pól napájania.

Uvedenie autoodháněče do prevádzky

 • Ihneď po pripojení prístroja k napájaciemu napätiu začne prístroj pracovať. Je vhodné vykonať túto kontrolu, či pri vypnutom motore prístroj pracuje a pri naštartovanom motore je prístroj vypnutý.
 • Ak je vo vozidle inštalovaný "alarm", je vhodné skontrolovať, či nemôže byť iniciovaný vydávaným ultrazvukom. Ak áno (výnimočný prípad), je potrebné tento problém konzultovať s výrobcom prístroja.

Údržba prístroja

Prístroj je bezúdržbový. Odporúča sa občasná kontrola funkcie a stavu upevnenie. Pri odstavení vozidla z prevádzky na dobu dlhšiu ako 1 až 2 mesiace je potrebné akumulátor vozidla najmenej po 14 dňoch kontrolovať, prípadne dobiť. V prípade skladovania možno prístroj uchovávať v ľubovoľnej polohe, teplota - 40 ° C do + 60 ° C, relatívna vlhkosť max. 80 %. Opravy iba u výrobcu, alebo vo výrobcom autorizovaných opravovniach.

Likvidácia prístroja

S výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom, ale ako s elektroodpadom podľa príslušných nariadení danej krajiny. Odovzdajte ho do príslušného zberného miesta, aby bol náležite spracovaný. Neobsahuje toxické diely.